Osobní údaje

Informace o zpracování osobních údajů hostů

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem.

1. Kontaktní údaje
Správcem osobních údajů je Václav Stehlík, Herbenova 889/16, Velké Pavlovice, PSČ 691 06.
Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel.: 734 490 312

 

 1. Tabulka zpracování osobních údajů

Název zpracování osobních údajů

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Upřesnění právního titulu - zákon

Zdroj - od koho získáno

Doba uložení nebo lhůta pro výmaz

Kategorie příjemců údajů

               

Rezervace ubytování - příjem informací z internetových rezervačních portálů

Zarezervování pobytu

Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

rezervační portál

Uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty.

nejsou

Rezervace ubytování - na recepci osobně a telefonicky

Zarezervování pobytu

Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

subjekt údajů

Uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty.

nejsou

Evidence údajů o ubytovaných v Knize hostů.

Zajištění pobytu

Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu, poskytnuté služby

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

subjekt údajů

Uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty.

nejsou

Předání údajů na Obecní úřad kvůli poplatku za lůžko, rekreačnímu, případně lázeňskému poplatku

Povinnosti vůči obci

Identifikační údaje a doba pobytu

Právní povinnost

 

subjekt údajů

6 let od ukončení pobytu

Obecní úřad

Předání údajů Cizinecké policii

Splnění právní povinnosti - par 102 zákona o ubytování cizinců 326/1999 Sb.

Identifikační údaje a doba pobytu

Právní povinnost

 

subjekt údajů

6 let od ukončení pobytu

Cizinecká policie

Evidence hostů v Databázi klientů

Zrychlení rezervace stálých hostů

Identifikační a kontaktní údaje

Oprávněný zájem

 

subjekt údajů

Do doby podání námitky.

nejsou

Evidence VIP hostů v Databázi klientů

Upřesnění nabízení služeb významným hostům.

Preference a koníčky

Souhlas

 

subjekt údajů

Po dobu trvání souhlasu.

nejsou

Předání dat o hostovi do ID-přístupového systému  

poskytování přístupu do prostor

Základní identifikace a číslo pokoje

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

subjekt údajů

Po dobu pobytu

nejsou

Evidence časovaných služeb, které využívají hosté.

Rezervace služeb

Základní identifikace a rezervované služby

Oprávněný zájem

 

subjekt údajů

po dobu poskytování služeb

nejsou

Zákaznický systém (věrnostní karty)

Poskytování slev při opakovaných službách

Kontaktní údaje

Oprávněný zájem

 

subjekt údajů

po dobu používání karty

nejsou

Předávání dat do Lázeňských systémů

Propojení hotelového a lázeňského systému

Identifikační a kontaktní údaje, údaje o pobytu a zakoupených službách

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

subjekt údajů

Do provedení předání

nejsou

Účtenky a Faktury - doklady pro DPH

Vystavování prodejních dokladů

Údaje povinné pro vystavení dokladů pro DPH

Právní povinnost

č. 235/2004 Sb., o DPH par 35 a 35a

subjekt údajů

10 let

Finanční úřad

Evidence dokladů - účtenky a faktury pro DzP - u neplátců DPH

Archivace dokladů k DzP dle zákona

Údaje povinné pro vystavení dokladů neplátci DPH

Právní povinnost

č. 563/1991 Sb., o účetnictví - par 31 a 32

subjekt údajů

5 let

Finanční úřad

Newsletter

Poskytování nabídek a nových služeb pro stávající zákazníky

E-mailová adresa

Oprávněný zájem

 

subjekt údajů

Do doby podání námitky

nejsou

Zpracování identifikačních údajů pro zajištění služeb během pobytu

Identifikace hosta pro usnadnění poskytování služeb

Identifikační údaje

Oprávněný zájem

 

subjekt údajů

Do doby podání námitky

nejsou

Evidence výměny valut ve směnárně nad 10000 EUR

Vystavování dokladů ve směnárně dle zákona

Údaje pro identifikaci, údaje o výměně, případně prohlášení o politicky exponované osobě

Právní povinnost

 368/2016 Sb

subjekt údajů

10 let

Finanční analytický úřad

Restaurační systém - rezervace stolů

Rezervace služeb

Kontaktní údaje

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

subjekt údajů

do doby poskytnutí služby

nejsou

Zákaznický systém (věrnostní karty) pro hosty restaurace a dalších služeb

Poskytování slev při opakovaných službách

Kontaktní údaje

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

subjekt údajů

po dobu používání karty

nejsou

Rozvážkový systém

Prodej jídel z restaurace externím zákazníkům

Kontaktní údaje

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

subjekt údajů

do doby poskytnutí služby

nejsou

Nabídky zákazníkům rozvážkového systému

Nabídky na prodej jídel z restaurace externím zákazníkům

Kontaktní údaje

Oprávněný zájem

 

subjekt údajů

Do podání námitky

nejsou

 

 1. Vysvětlení k tabulce a zpracováním

Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.

Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.

Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.

Zdroj údajů – zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno „Subjekt údajů“, pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.

Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů s výjimkou zpracování „Rezervace ubytování - příjem informací z internetových rezervačních portálů“, kdy získávámečást osobních údajůod firem, provozujících internetové rezervační portály. Kontaktní údaje o těchto správcích osobních údajů naleznete na jejich webových stránkách, kde jste provedli rezervaci. Vzhledem k jejich většímu počtu a vzájemnému předávání údajů mezi nimi je zde neuvádíme.


 1. Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Právo

Upřesnění

Požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.

Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu.

Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

Požadovat opravu

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.

Požadovat výmaz

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.

Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

Požadovat omezení zpracování 

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.

K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

Podat námitku proti zpracování

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.

Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

V případech uvádění vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu poskytování služeb je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za převažující a námitky neuznáváme.

Odvolat souhlas se zpracováním

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

Požadovat výpis v přenositelném formátu

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu.

Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. Předáme vám je ve formátu XLS s pojmenovanými sloupci.

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

Podat stížnost na dozorový úřad

V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

 

 1. Způsob výkonu práv
 2. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
 3. odmítnout žádosti vyhovět.
 4. zašlete ji e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána.
 5. Nebo zašlete z vaší datové schránky do datové schránky 978tja6
 6. Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození
 7. O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů
 8. Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje
 9. Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:

Na recepci hotelu bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.

K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.

Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

Chcete-li podat žádost elektronicky:

Uveďte do ní:

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

 

Hotel MODRÉ HORY     Bořetice 445     mob.: +420 602 730 310, +420 724 251 132     e-mail: hotelmodrehory@zdboretice.cz